۰

تأثير نگهداري از حيوانات خانگي بر افسردگي سالمندان ساکن در آسايشگاه هاي سالمندان

اهداف: افسردگي از مسائل شايع دوره سالمندي است که ميزان آن در سالمندان مقيم آسايشگاه هاي سالمندان سي تا پنجاه در صد مي باشد. روش هاي بسياري از جمله دارودرماني براي درمان افسردگي بکار مي رود ولي با توجه به اينکه معمولا سالمندان به علت مشکلات متعدد ، داروهاي زيادي مصرف مي کنند، استفاده از روش هاي غير دارويي مانند درمان به کمک حيوانات مي تواند مورد توجه قرار گيرد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير نگهداري و مراقبت از حيوانات خانگي بر ميزان افسردگي سالمندان انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع نيمه تجربي بوده که در آن شصت نفر سالمند مقيم سراهاي سالمندان به عنوان نمونه هاي پژوهش انتخاب و به طور تصادفي دردو گروه مداخله (29 نفر) و گروه شاهد (31 نفر) تخصيص يافتند. هر دو گروه با ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک، تست افسردگي سالمندان مورد بررسي قرار گرفتند و سپس مداخله پژوهش، شامل برنامه نگهداري از حيوانات طي يک دوره شش هفته اي در گروه مداخله انجام گرديد و در گروه شاهد اين مداخله انجام نشد. در پايان دوره مداخله، مجددا اعضاي دو گروه با تست افسردگي سالمندان ارزيابي شدند. نتايج حاصل، قبل و بعد از مداخله، با يکديگر مقايسه شدند براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي کاي اسکوئر و تي مستقل و همچنين براي بررسي متغيرها در بين دو گروه از آزمون هاي تي مستقل استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين افسردگي سالمندان گروه مداخله از 8.55 قبل از مداخله به 4.79 بعد از مداخله کاهش يافت (p<0.001) .
 اين در حالي است که در گروه شاهد ، قبل و بعد از مداخله تفاوت معني داري مشاهده نشد.
مقايسه ميانگين نمرات افسردگي در دو گروه پيش از مداخله ، تفاوت آماري معناداري را نشان نمي دهد  (P=0.531)، در حالي که ميانگين نمرات افسردگي پس از مداخله در گروه شاهد به طور معناداري بيشتر از گروه مداخله است (P=0.001) . 
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش حاضر ضمن حمايت از فرضيه هاي تحقيق نشان داد که اين مداخله مي تواند سبب بهبود محسوس و معنادار افسردگي سالمندان شود. لذا انجام مداخلات غير تهاجمي نظير نگهداري از حيوانات توسط پرستاران مي تواند ضمن بهبود افسردگي سالمندان زمينه را جهت حضور فعال تر آنها در محيط ، فراهم کند. لذا به کارگيري گسترده تر اين نوع مداخله در آسايشگاه هاي سالمندان توصيه مي شود. ضمنا اين مطالعه يک حوزه جديد جهت پژوهش ها و خدمات پرستاري ايجاد کرده است.
 

۰ نظر

ثبت نظر

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید یا وارد سایت شوید