۰

تومور Epulis

 تومور Epulis چهارمین تومور شایع دهانی در سگ ها است.

این تومور در گربه ها نادر

ادامه مطلب