برنامه ضدانگلی سگ و گربه

برنامه درمان انگلی سگ :

اولین بار در 2 هفتگی و سپس هر 3 هفته تکرار تا 3 ماهگی و بعد از 3 ماهگی هر 3 ماه تکرار شود.

 

برنامه درمان انگلی گربه :

اولین بار در 6 هفتگی و سپس هر 3 هفته تکرار تا 3 ماهگی و بعد از 3 ماهگی هر 3 ماه تکرار شود.